Jakt

Jaktutvalget står for gjennomføring av opplæringsjakt på rådyr og rev samt praksisdag for jegerprøvekurset. Jaktutvalget organiserer jaktkortsalg og fordeling av rådyrløyver samt håndtering av jaktrapporter. I vinterhalvåret drives støttefôring av rådyr etter behov, samt predatorbekjempning. Leder av jaktutvalget står for salg av jaktkort. Rådyrløyver tildeles kun medlemmer av SHJFF. For å jakte rådyr må i tillegg småviltkort for medlemmer innløses.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jaktkort og rapportering

All jakt som foreningen disponerer er forbeholdt medlemmene. 

Fellingstillatelse for rådyr kan utstedes til medlemmer, unntatt sidemedlemmer, som har bopel i Hurum kommune og etter gjeldende reglement. Løyve tildeles etter søknad og trekning.

For å jakte rådyr er det i tillegg til rådyrløyve krav om kjøp av småviltkort (grunnkort).

Ved tildeling skal løyvet betales via bank til SHJFF sitt kontonummer 2240 60 55357 eller på Vipps (velg "meny" ved siden av beløpsfeltet). Det må fremvises kvittering ved henting av rådyrløyve. Løyvet forutsetter også kjøpt jaktkort på Inatur.no, betalt jegeravgift samt ettersøksavtale. Ved bukkejakt må bevis for avlagt storviltprøve forevises.

 Jaktkort på småvilt  kan utstedes til alle medlemmer. Gjestejegerkort på småvilt selges ikke. Dette ble innført på årsmøtet i 2017 for å styrke hare- og fuglebestanden.

Tilleggskort på rådyr kan utstedes til medlemmer og ikke medlemmer. Dette for at rådyrjegere i ordinærjakta skal ha anledning til å ta med seg gjester i jaktutøvelsen. Kortet gjelder kun i samjakt med jeger som har fått tildelt rådyrløyve i Søndre Hurum JFF og vedkommendes fellingsrett, og gir ikke rett til felling av et ekstra dyr. Kortet gir ikke rett til å felle småvilt. Medlemmer av SHJFF som har kjøpt småviltkortet behøver ikke å løse tilleggskort på rådyr for å delta tilsvarende i rådyrjakta.

________________________________________________________________________________________________________________

Kjøp av småviltkort for medlemmer og tilleggskort rådyr gjøres på Inatur.no

________________________________________________________________________________________________________________

Rådyrjegere er pliktige til å ha tilgang på godkjent ettersøkshund. Hvis du ikke har egen godkjent hund, tilbys ettersøksavtale av:                                          Janne Frellumstad-Gustavsen.

 Husk også jegeravgiften og bestått skyteprøve for storvilt (ved bruk av riflevåpen).

FRISTER FOR SØKNADER, AVHENTING OG RAPPORTERING

25. sept

31. des

 

Rådyrfelling skal meldes umiddelbart i skjemaet til venstre på denne siden, og uansett senest 31.12. hvis du ikke har felt rådyr i ordinærjakta. For bukkejakta er denne datoen 25.09. 

- Manglende eller for sen jaktrapportering kan medføre ekslusjon i trekningen av rådyrløyver neste sesong.

1. mai

Fangstrapportering SSB for inneværende sesong

15. juni

  Søknad rådyrløyve. Kun for medlemmer i SHJFF bosatt i Hurum over 18 år (ikke sidemedlemmer). Søknadsfristen for 2016 er utgått.

4. august Frist for avhenting rådyrløyve bukkejakt. Løyvet betales via bank til kontonr. 2240.60.55357 eller på Vipps før avhenting hos leder i Jaktutvalget. Det skal forevises:
  1. Kjøpt jaktkort for småvilt på Intaur.no
  2. Betalt jegeravgift
  3. Dokumentert tilgang på godkjent ettersøkshund
  4. Bestått storviltprøve for riflevåpen (skyteprøve)
Løyver som ikke blir hentet innen fristen vil bli tildelt andre etter gjeldende trekningsregler.

4. august

Frist for avhenting ordinært rådyrløyve. Løyvet betales via bank til kontonr. 2240.60.55357 eller Vipps før avhenting hos leder av jaktutvalget. Det skal forevises:

  1. Kvittering for betalt rådyrløyve
  2. Kvittering for kjøpt jaktkort for småvilt på Intaur.no
  3. Betalt jegeravgift
  4. Dokumentert tilgang på godkjent ettersøkshund

Løyver som ikke blir hentet innen fristen vil bli tildelt andre etter gjeldende trekningsregler.

PRISER JAKTKORT  
Jakttkort (grunnkort småvilt, medlemmer) 450,-
Rådyrløyve (bukk eller ordinær) 750,-

Rådyrreglement SHJFF

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Forutsetning for å drive jakt

Alle som skal drive jakt i Norge må være registrert i Det Norske Jegerregistret. I tillegg kreves betalt jegeravgift. Alle personer som har fylt 16 år og som ikke er registrert i Jegerregistret skal før jakt ha bestått jegerprøve. Ved jakt på storvilt kreves i tillegg årlig avlagt skyteprøve med godkjent resultat. Aldersgrense for småviltjakt og fangst er 16 år, storviltjakt kan utøves fra fylte 18 år. Aldersgrensen er knyttet opp mot viltgruppene småvilt og storvilt, og ikke hvilken våpentype som brukes. Under jakt på rådyr er derfor aldersgrensen 18 år, selv om jakta foregår med hagle. I opplæringsøyemed kan en som har fylt 14 år og fram til fylte 16 år delta i småviltjakt med våpen. Ved fylte 16 år, og når jegerprøve og skyteprøve for storviltjegere er avlagt, kan vedkommende delta i storviltjakt med bruk av våpen fram til fylte 18 år. Forutsetningen er tillatelse fra foreldre eller foresatte og tilsyn av tilsynsjeger som har fylt 20 år eller har jaktet i minst 3 år.