Introjakt rådyr lørdag 1. desember

Lørdag 1. desember 2018 gjennomføres introduksjonsjakt på rådyr med drivende hund. 

Arrangementet foregår som praktisk jaktutførelse og er ment for de som ikke tidligere har vært på rådyrjakt, eller har lite kjennskap til denne jaktformen. 

Det er plass til 10 deltagere, og ved overbooking vil unge førstegangsjegere bli prioritert. Hvis nødvendig vil deretter trekning bli gjennomført.

Deltakelse koster 450,-. Program og mer info finner du  her .

Påmeldingsfrist er 19. november og gjøres i skjemaet nedenunder:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Påmelding til Introjakt rådyr 1. desember

Meld din interesse for deltakelse her. Du vil få beskjed 20. november om du er blitt tildelt plass.


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fellingsrapport rådyr 2018

Jegere med fellingstillatelse på rådyr i SHJFF skal innrapportere felling umiddelbart i dette skjemaet. Det skal også innrapporteres selv om det ikke er felt dyr, og da senest 25.09. for bukkejakt og 31.12 for ordinærjakt.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jakt

Jaktutvalget står for gjennomføring av opplæringsjakt på rådyr og rev samt praksisdag for jegerprøvekurset. Jaktutvalget organiserer jaktkortsalg og fordeling av rådyrløyver samt håndtering av jaktrapporter. I vinterhalvåret drives støttefôring av rådyr etter behov, samt predatorbekjempning. Leder av jaktutvalget står for salg av jaktkort. Rådyrløyver tildeles kun medlemmer av SHJFF. For å jakte rådyr må i tillegg småviltkort for medlemmer innløses.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jaktkort og rapportering

All jakt som foreningen disponerer er forbeholdt medlemmene. 

Fellingstillatelse for rådyr kan utstedes til medlemmer, unntatt sidemedlemmer, som har bopel i Hurum kommune og etter gjeldende reglement. Løyve tildeles etter søknad og trekning.

For å jakte rådyr er det i tillegg til rådyrløyve krav om kjøp av småviltkort (grunnkort).

Ved tildeling skal løyvet betales via bank til SHJFF sitt kontonummer 2240 60 55357 eller på Vipps (velg "meny" ved siden av beløpsfeltet). Det må fremvises kvittering ved henting av rådyrløyve. Løyvet forutsetter også kjøpt jaktkort på Inatur.no, betalt jegeravgift samt ettersøksavtale. Ved bukkejakt må bevis for avlagt storviltprøve forevises.

 Jaktkort på småvilt  kan utstedes til alle medlemmer. Gjestejegerkort på småvilt selges ikke. Dette ble innført på årsmøtet i 2017 for å styrke hare- og fuglebestanden.

Tilleggskort på rådyr kan utstedes til medlemmer og ikke medlemmer. Dette for at rådyrjegere i ordinærjakta skal ha anledning til å ta med seg gjester i jaktutøvelsen. Kortet gjelder kun i samjakt med jeger som har fått tildelt rådyrløyve i Søndre Hurum JFF og vedkommendes fellingsrett, og gir ikke rett til felling av et ekstra dyr. Kortet gir ikke rett til å felle småvilt. Medlemmer av SHJFF som har kjøpt småviltkortet behøver ikke å løse tilleggskort på rådyr for å delta tilsvarende i rådyrjakta.

________________________________________________________________________________________________________________

Kjøp av småviltkort for medlemmer og tilleggskort rådyr gjøres på Inatur.no

________________________________________________________________________________________________________________

Rådyrjegere er pliktige til å ha tilgang på godkjent ettersøkshund. Hvis du ikke har egen ettersøkshund og godkjenning, tilbys ettersøksavtale av:                Janne Frellumstad-Gustavsen, tel. 948 57 042

  Laila Nomel Amundsen, tel. 450 49 889

 Husk også jegeravgiften og bestått skyteprøve for storvilt (ved bruk av riflevåpen).

FRISTER FOR SØKNADER, AVHENTING OG RAPPORTERING

25. sept

31. des

 

Rådyrfelling skal meldes umiddelbart i skjemaet til venstre på denne siden, og uansett senest 31.12. hvis du ikke har felt rådyr i ordinærjakta. For bukkejakta er denne datoen 25.09. 

- Manglende eller for sen jaktrapportering kan medføre ekslusjon i trekningen av rådyrløyver neste sesong.

1. mai

Fangstrapportering SSB for inneværende sesong

15. juni

  Søknad rådyrløyve. Kun for medlemmer i SHJFF bosatt i Hurum over 18 år (ikke sidemedlemmer). 

8. august
kl 17-19
Avhenting rådyrløyve bukkejakt. Løyvet betales via bank til kontonr. 2240.60.55357 eller på Vipps før avhenting fra leder i Jaktutvalget på Fuglemyr skytebane. Det skal forevises:
  1. Kjøpt jaktkort for småvilt på Intaur.no
  2. Betalt jegeravgift
  3. Dokumentert tilgang på godkjent ettersøkshund
  4. Bestått storviltprøve for riflevåpen (skyteprøve)
Løyver som ikke blir hentet innen fristen vil bli tildelt andre etter gjeldende trekningsregler.

8. august
kl 17-19

Avhenting ordinært rådyrløyve. Løyvet betales via bank til kontonr. 2240.60.55357 eller Vipps før avhenting fra leder av jaktutvalget på Fuglemyr skytebane. Det skal forevises:

  1. Kvittering for betalt rådyrløyve
  2. Kvittering for kjøpt jaktkort for småvilt på Intaur.no
  3. Betalt jegeravgift
  4. Dokumentert tilgang på godkjent ettersøkshund

Løyver som ikke blir hentet innen fristen vil bli tildelt andre etter gjeldende trekningsregler.

PRISER JAKTKORT  
Jakttkort (grunnkort småvilt, medlemmer) 450,-
Rådyrløyve (bukk eller ordinær) 750,-

Rådyrreglement SHJFF

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Forutsetning for å drive jakt

Alle som skal drive jakt i Norge må være registrert i Det Norske Jegerregistret. I tillegg kreves betalt jegeravgift. Alle personer som har fylt 16 år og som ikke er registrert i Jegerregistret skal før jakt ha bestått jegerprøve. Ved jakt på storvilt kreves i tillegg årlig avlagt skyteprøve med godkjent resultat. Aldersgrense for småviltjakt og fangst er 16 år, storviltjakt kan utøves fra fylte 18 år. Aldersgrensen er knyttet opp mot viltgruppene småvilt og storvilt, og ikke hvilken våpentype som brukes. Under jakt på rådyr er derfor aldersgrensen 18 år, selv om jakta foregår med hagle. I opplæringsøyemed kan en som har fylt 14 år og fram til fylte 16 år delta i småviltjakt med våpen. Ved fylte 16 år, og når jegerprøve og skyteprøve for storviltjegere er avlagt, kan vedkommende delta i storviltjakt med bruk av våpen fram til fylte 18 år. Forutsetningen er tillatelse fra foreldre eller foresatte og tilsyn av tilsynsjeger som har fylt 20 år eller har jaktet i minst 3 år.